2022-08-11

DeMina Skolintressenter AB fullföljer sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa och förlänger acceptperioden

DeMina Skolintressenter AB fullföljer sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa och förlänger acceptperioden

Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, LarsBrune, Sara Karlin och Katarina Sjögren (tillsammans ”Budgivargruppen”), genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) att överlåta samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina för ett vederlag om 88 kronor per B-aktie (”Erbjudandet”). Vid utgången av den initiala acceptperioden den 9 augusti 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 3 720 797 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 30,6 procent av aktierna och cirka 5,3 procent av rösterna. Detta innebär att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att DeMina, tillsammans med de aktier i Atvexa som för närvarande innehas av Budgivargruppen, kommer att inneha cirka 99,0 procent av aktierna och cirka 99,8 procent av rösterna i Atvexa. DeMina fullföljer nu Erbjudandet och förlänger samtidigt acceptperioden till den 19 augusti 2022 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Utfallet av Erbjudandet

DeMina innehade vid tidpunkten för offentliggörande avErbjudandet inga aktier i Atvexa. Vid utgången avden initiala acceptperioden den 9 augusti 2022 hade Erbjudandet accepterats avaktieägare representerande 3 720 797 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 30,6procent av aktierna och cirka 5,3 procent av rösterna.

Budgivargruppen innehade, direkt eller indirekt, vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet 6 482 992 A-aktier och 1 818 197 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 68,4 procent av aktierna och cirka 94,5 procent av rösterna. Budgivargruppen kommer i samband med att Erbjudandet nu fullföljs att skjuta till samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina, vilket innebär att tillsammans med accepter erhållna i Erbjudandet kontrollerar DeMina därmed 6 482 992 A-aktier och 5 538994 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 99,0 procent av aktierna och cirka 99,8 procent av rösterna.

Varken DeMina eller Budgivargruppen har förvärvat aktier i Atvexa utanför Erbjudandet. DeMina eller Budgivargruppen innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Atvexas aktier.

Erbjudandet fullföljs

Eftersom Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att DeMina, tillsammans med de aktier i Atvexa som för närvarande innehas av Budgivargruppen, innehar mer än 90 procent av aktierna i Atvexa är samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllda. Således förklaras Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och DeMina kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.

Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 9 augusti 2022 kommer att påbörjas den 16 augusti 2022.

DeMina avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Atvexa och kommer att verka för en avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm.

Förlängning av acceptperioden

För att ge de aktieägare som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet, har DeMina beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 19 augusti 2022 kl. 15.00 CEST. Redovisning av likvid för de aktier som lämnas in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 26 augusti 2022.

DeMina kan under den förlängda acceptperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Atvexa. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Rådgivare

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) och Nordea Corporate Finance, del av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, (”Nordea”) är finansiella rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till DeMina i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandetfinns tillgängligt på www.demina-offer.com

Kontaktperson

Sara Karlin, styrelseordförande i Atvexa och kontaktperson för DeMina
E-post: sara_karlin@yahoo.se
Tel: 076 22 68 503

Viktig information

DeMina Skolintressenter AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2022 kl. 15.00 (CEST).

Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

SEB och Nordea är finansiella rådgivare till DeMina, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Varken SEB eller Nordea kommer att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än DeMina för att tillhandahålla det skydd som SEB och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande. Varken SEB eller Nordea har inte åtagit sig någon skyldighet att självständigt verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar avseende sådan information.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i de Exkluderade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Exkluderade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från de Exkluderade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till de Exkluderade Jurisdiktionerna.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de   Exkluderade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i de Exkluderade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Pågrund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DeMinas kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och DeMina har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.