2022-08-22

DeMina Skolintressenter AB offentliggör slutligt utfall i det rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa

Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren (tillsammans ”Budgivargruppen”), genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) att överlåta samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina för ett vederlag om 88 kronor per B-aktie (”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2022 offentliggjorde DeMina att Erbjudandet fullföljs och att acceptperioden förlängs till och med den 19 augusti 2022. Efter den förlängda acceptperioden har Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att DeMina efter Erbjudandets genomförande innehar cirka 99,5 procent av aktierna och cirka 99,9 procent av rösterna i Atvexa. DeMina förlänger inte acceptperioden ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Utfallet av Erbjudandet

Under den initiala acceptperioden som löpte ut den 9 augusti 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 3 720 797 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 30,6 procent av aktierna och cirka 5,3 procent av rösterna. Under den förlängda acceptperioden som löpte ut den 19 augusti 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 58 991 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 0,5 procent av aktierna och cirka 0,1 procent av rösterna.

Budgivargruppen innehade, direkt eller indirekt, vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet 6 482 992 A-aktier och 1 818 197 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 68,4 procent av aktierna och cirka 94,5 procent av rösterna. I samband med att Erbjudandet förklarades ovillkorat den 11 augusti 2022 tillsköt Budgivargruppen samtliga sina aktier i Atvexa till DeMina.

Efter avslutat Erbjudande kontrollerar DeMina därmed 6 482 992 A-aktier och 5 597 985 B-aktier i Atvexa, motsvarande cirka 99,5 procent av aktierna och cirka 99,9 procent av rösterna. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 26 augusti 2022.

Varken DeMina eller Budgivargruppen har förvärvat aktier i Atvexa utanför Erbjudandet. DeMina eller Budgivargruppen innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Atvexas aktier.

Tvångsinlösen och avnotering

DeMina avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Atvexa och kommer att verka för en avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) och Nordea Corporate Finance, del av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, (”Nordea”) är finansiella rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till DeMina i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.demina-offer.com

Kontaktperson

Sara Karlin, styrelseordförande i Atvexa och kontaktperson för DeMina
E-post: sara_karlin@yahoo.se
Tel: 076 22 68 503

Se hela pressmeddelandet